Wczytuję dane...
Regulamin

Regulamin


Nieniejszy regulamin określa zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.tanienarzedzia.pl.

Sprzedającym jest Łukasz Kobza prowadzący jednoosobowa działalonść gospodraczą pod firmą Merigo Łukasz Kobza, wpisaną pod numerem 530420 do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Warszawy. NIP - 948-224-60-80

1. Definicje

Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dostawa - oznacza czynność polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

Dostawca – oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.

Klient - oznacza podmiot, z którym zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa może być zawarta Umowa sprzedaży.

Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

Sprzedający- oznacza Łukasza Kobzę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Merigo Łukasz Kobza z siedzibą w Warszawie, ul. Wiatraczna 23 , wpisaną pod numerem 530420 do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Warszawy. NIP - 948-224-60-80będący jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.

Kontakt ze sprzedawcą można uzyskać pod numerem telefonów: 22 350 63 54

korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@tanienarzedzia.pl

Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.tanienarzedzia.pl.

Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Sklepu Internetowego.

Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

2. Zasady ogólne

1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu Tanienarzedzia.pl nie stanowią oferty Sprzedającego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

2. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania zamówienia.

3. Sklep internetowy Tanienarzedzia.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

4. Wszystkie produkty oferowane w sklepie Tanienarzedzia.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

5. Ceny wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowegoTanienarzedzia.pl towarów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich.

3. Zamówienia

1.Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.

2.Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane drogą telefoniczną lub mailową jest możliwe wyłącznie w godzinach podanych w dziel Kontakt na witrynie Sklepu Internetowego.

3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia określona jest każdorazowo w „KOSZYKU”, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy Dostawy oraz określeniu formy płatności.

4. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu Tanienarzedzia.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu. Charakter wiążący - na potrzeby zawarcia konkretnej umowy sprzedaży - zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

5. Po złożeniu zamówienia, Sprzedjący przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia przez Klienta zamówienia.

6. Sprzedający przyjmuje zamówienie do realizacji po sprawdzeniu dostępności zamawianego produktu w magazynie. Zamówienia realizowane są według kolejności złożenia danego zamówienia. .

7. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji następuje w ciągu max. 1-go dnia roboczego od chwili złożenia zamówienia przez Kupującego . W tym czasie zostanie wysłany do Kupującego e-mail z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji.

8. Jeśli realizacja złożonego zamówienia(nie potwierdzonego do realizacji) okaże się niemożliwa, Sprzedający może zaproponować Klientowi:
a) anulowanie całości zamówienia
b) anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa
W takim przypadku, zwrot przedpłaty na złożone zamówienie, bądź jego części, zostanie wykonany niezwłocznie po otrzymaniu dyspozycji Kupującego.


4. Dostawa i czas realizacji

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.

3. Przy każdym oferowanym towarze podany jest czas wysyłki zamówienia. Informuje on ile dni roboczych zazwyczaj upływa od momentu złożenia zamówienia przez Klienta do chwili przygotowania zamówionego produktu i wysyłki. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub systemem ratalnym, do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

4. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany, wówczas Sprzedający kontaktuje się z Klientem, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia.

5. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu.

Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikajac odpowiednią zakładkę na stronie.

5. Płatności

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić:
- przy odbiorze - zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w kasie punktu odbioru osobistego,
- za pośrednictwem systemu płatności ratalnych Sygmabank, Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce Sprzedaż ratalna SygmaBank,
- przelewem na konto bankowe sklepu,

- szybkie płatności internetowe - PayU

3. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.

6. Gwarancja i serwis

1. Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane w sklepie internetowym Tanienarzedzia.pl są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera.

2. Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju sprzętu oraz producenta.

3. Serwis gwarancyjny realizowany jest przez autoryzowane punkty serwisowe danego producenta lub importera.


7. Zwroty

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy(odebrania przesyłki). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia.

2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

3. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Sprzedawcy.

5. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

8. Reklamacje

1.W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy przesłać do Usługodawcy (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i ustawa z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów.

2. Sprzedawca w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

3. Klient traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego.

9. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji zamówień, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

10. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.

2. W przypadku powstania sporu w zakresie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

3. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Sklepu Internetowego i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Sklepu Internetowego.

4. Data opublikowania regulaminu 27.02.2014r.